Services

SKS ACCOUNT AND CONSULT CO.,LTD.

บริการรับทำบัญชี กับพวกเรา ทีมงาน เอสเคเอส แอคเคาท์แอนด์คอนซัลท์

บริการของเรา

Our Services
บริษัท เอสเคเอส แอคเคาท์แอนด์คอนซัลท์ จำกัด
ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจเรา มา ณ โอกาสนี้
พื้นที่ให้บริการ ระยอง ปลวกแดง บ้านค่าย นิคมพัฒนา บ้านฉาง ชลบุรี พัทยา และพื่นที่ใกล้เคียง
บริการของเรา

บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ และอื่นๆ บริการรวดเร็ว ถูกต้อง โดยผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์

     ตัวอย่างงานบริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

 • บริการ จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่าง ๆ จดทะเบียน พาณิชย์และอื่น ๆ
 • บริการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • บริการจดทะเบียน ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ
 • บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 • บริการ จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี
 • บริการคัดหนังสือรับรอง
 • บริการให้คำปรึกษาทั่วไป ฟรี !

บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
และให้คำปรึกษา

 • รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม ให้บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ ค่าบริการเหมาะสมคุ้มค่า
  โดยบริษัท  เอสเคเอส แอคเคาท์แอนด์คอนซัลท์ จำกัด
บริการของเรา

บริการวางระบบบัญชี

สำหรับ บริษัท ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ และอื่นๆ บริการรวดเร็ว ถูกต้อง โดยผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์

ขั้นตอนการทำงาน

1. ศึกษาและทำความเข้าใจกับธุรกิจของลูกค้า จนถึงการทำงานเชิงลึก และกระบวนการต่าง ๆ

2. วิเคราะห์และออกแบบ ระบบบัญชี และขั้นตอนการทำงาน หากมีระบบเก่าจะเรียนรู้ศึกษาขั้นตอนการทำงานเก่า หาจุดบกพร่องก่อน
(เช่นออกแบบผังบัญชี รหัสบัญชี ผังแสดงการเดินทางของข้อมูล เอกสาร ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและการทำงานของระบบบัญชี , แยกประเภทของงานบัญชี การเงิน งบการเงิน กำหนดรูปแบบงานบัญชีตามประเภทของการดำเนินงาน แนวทางการจัดทำรายการต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร การจัดทำงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และอื่นๆ)

3. เมื่อได้ระบบใหม่แล้ว ทำการอบรมให้ลูกค้าเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้

 4. ทดสอบการทำงาน บันทึกข้อมูล และออกรายงาน เอกสาร ต่างๆ ติดตามผล ปรับปรุงแก้ไข จนได้ระบบบัญชีที่สมบูรณ์ (ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออก หาทางลดเวลา และต้นทุนในการทำงาน)

 5. สอนวิธีการสำรองข้อมูลและการเรียกใช้งาน

6. แก้ไขปัญหา คอยดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้า

บริการของเรา

บริการตรวจสอบบัญชี

สำหรับ บริษัท ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ และอื่นๆ ถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ โดยผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์

* กฏหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องทำการปิดงบการเงิน และส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและเซนต์รับรองงบ เพื่อส่งให้หน่วยราชการต่อไป

 • บริการตรวจสอบบัญชี งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต มีประสบการณ์ในด้านการทำงาน และบริการเป็นกันเอง
 • ตรวจสอบ การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน
 • ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน
 • รายงาน ชี้แจงเหตุผล และเสนอรายงานการสอบบัญชี
 • บริการยื่นงบการเงิน พร้อมเตรียมเอกสาร

 

บริการของเรา

วางแผนภาษีและบริการอื่นๆ

บริการภาษี /ประกันสังคม

 • จัดเตรียมแบบภาษีที่เกี่ยวข้องในรายเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำแบบภาษี ภ.ง.ด.1 จากรายงานเงินเดือนพนักงานประจำเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำแบบภาษี ภงด.1, ภงด.2, ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54
  หรือภาษีนิติบุคคลอื่นทีเกี่ยวข้อง พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ
  – รายงานภาษีขาย และจัดทำแบบ ภ.พ.30, ภ.พ.36 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
  – คำนวณและจัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบ ประกันสังคมประจำเดือน จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งกรมสรรพากรรายปีพร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่
 • สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) โดยมีการปรึกษาพูดคุยกับผู้ประกอบการถึงการประมาณการภาษีครึ่งปี ก่อนยื่นสรรพากร
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ (ภ.ง.ด.50)
 • วางแผนภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับกรรมการ

"การบัญชี จะเป็นเรื่องไม่เครียดอีกต่อไป...